Empress Chun Chu - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย

Empress Chun Chu - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน พากย์ไทย
ดู:21430

เรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบ เต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณ ตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของ ฮวางโบซูหญิงสาวที่ทะนงองอาจห้าวหาญจนกลาย เป็นพระพันปีชอนชูซึ่งมีอำนาจล้นฟ้า ฮวางโบซูมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของปฐมกษัตริย์แทโจ แม้ว่าเป็นหญิง แต่นางกลับมีเลือดอันทะนงองอาจและห้าวหาญของปฐมกษัตริย์ หลังจากที่พระเจ้าคยองจง พระสวามีพระราชาลำดับที่ห้าของเกาหลีสวรรคต พี่ชายของฮวางโบซูก็เถลิงราชย์เป็นพระเจ้าซองจงพระราชาลำดับที่หก ช่วงเวลา ที่พระเจ้าซองจงทรงครองราชย์ ฮวางโบซูก็มีดำริที่จะต้านศึกแคว้นเหลียว แคว้นที่มีความเข้มแข็งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับดำริของฮวางโบซูจึงให้การสนับสนุนจนสุด กำลัง แต่ทว่ากลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจง ด้วยเรื่องต้านศึกแคว้นเหลียวนี้เองทำให้พระเจ้าซองจงและฮวางโบซูพี่น้อง ต้องบาดหมางใจกัน ฮวางโบซูฐานะพระราชมารดาพระเจ้ามกจงพระราชาลำดับที่เจ็ดของราชวงศ์ หลังจากที่พระเจ้ามกจงเถลิงราชย์ ฮวางโบซูก็ใช้ฐานะพระพันปีแทรกแซงราชกิจสร้างฐานอำนาจในราชสำนักจนมีอำนาจ ล้นฟ้า พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้เกาหลีเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก เมื่อต้องเผชิญกับบ้านเมืองอันเป็นส่วนรวม ไม่ว่าพี่ชาย ลูกชายและคนรักในสายตาพระนางแล้วจึงเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเช่นนี้จึงกลายเป็นอุดมคติเป็นความหวังการต่อสู้ของ หญิงสาวยุคปัจจุบันเสียแล้ว

1 - ชอนชูหัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 01-1
2 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 01-2
5 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 02-2
6 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 02-3
7 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 03-1
8 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 03-2
9 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 03-3
11 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 04-2
12 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 04-3
13 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 05-1
14 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 05-2
15 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 05-3
16 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 06-1
17 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 06-2
18 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 06-3
19 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 07-1
20 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 07-2
21 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 07-3
22 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 08-1
23 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 08-2
24 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 08-3
25 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 09-1
26 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 09-2
27 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 09-3
28 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 10-1
29 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 10-2
30 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 10-3
31 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 11-1
32 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 11-2
35 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 12-2
36 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 12-3
37 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 13-1
38 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 13-2
39 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 13-3
40 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 14-1
41 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 14-2
44 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 15-2
42 - ชอนชู หัวใจเพื่แผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 14-3
45 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 15-3
46 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 16-1
47 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 16-2
48 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 16-3
49 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 17-1
50 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 17-2
51 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 17-3
52 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 18-1
53 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 18-2
54 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 18-3
55 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 19-1
56 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 19-2
57 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 19-3
58 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 20-1
59 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 20-2
60 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 20-3
61 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 21-1
62 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 21-2
63 - ชอนชู หัวใจเพื่vผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 21-3
64 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 22-1
 

65 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 22-2
66 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 22-3
67 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 23-1
68 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 23-2
69 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 23-3
70 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 24-1
71 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 24-2
72 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 24-3
73 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 25-1
74 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 25-2
75 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 25-3
76 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 26-1
77 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 26-2
78 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 26-3
79 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 27-1
80 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 27-2
81 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 27-3
82 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 28-1
83 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 28-2
84 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 28-3
85 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 29-1
86 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 29-2
87 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 29-3
88 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 30-1
89 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 30-2
90 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 30-3
91 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 31-1
92 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 31-2
94 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 32-1
95 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 32-2
96 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 32-3
97 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 33-1
98 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 33-2
99 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 33-3
100 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 34-1
102 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 34-3
103 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 35-1
104 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 35-2
105 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 35-3
106 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 36-1
107 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 36-2
108 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 36-3
109 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 37-1
110 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 37-2
111 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 37-3
112 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 38-1
113 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 38-2
114 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 38-3
115 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 39-1
116 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 39-2
117 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 39-3
118 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 40-1
120 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 40-3
121 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 41-1
122 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 41-2
123 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 41-3
124 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 42-1
126 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 42-3
 

127 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 43-1
128 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 43-2
129 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 43-3
130 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 44-1
131 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 44-2
132 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 44-3
133 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 45-1
134 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 45-2
136 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 46-1
137 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 46-2
138 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 46-3
139 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 47-1
140 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 47-2
141 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 47-3
142 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 48-1
144 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 48-3
145 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 49-1
148 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 50-1
149 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 50-2
150 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 50-3
151 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 51-1
152 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 51-2
154 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 52-2
155 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 52-3
156 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 53-1
157 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 53-2
158 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 53-3
160 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 54-2
161 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 54-3
162 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 55-1
163 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 55-2
164 - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน (พากย์ไทย) ตอนที่ 55-3Movieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ [email protected]

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ