King Gwanggaeto the Great

King Gwanggaeto the Great
ดู:4561

"เรื่องราวของกษัตริย์องค์แรกของเกาหลี ที่ทรงเป็น “มหาราช” นามว่า ทัมต๊อก หรือ พระเจ้ากวางแกโตมหาราช (King Gwanggaeto the Great) ในสมัยอาณาจักรโกคูรยอ กษัตริย์ของเกาหลี ที่ทรงเป็นมหาราช มี 2 องค์ คือ พระเจ้ากวางแกโตมหาราช และ พระเจ้าเซจงมหาราช ในสมัยโชซอน (ดูได้จากเรื่อง Deep Rooted Tree ) King Gwanggaeto the Great พระเจ้ากวางแกโตมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 19 ของราชวงศ์ทรงเก่งทั้งเรื่องรบและเรื่องรักทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และยังยึดครองอำนาจจาก แพคเจ กลับคืนมาได้ “ผิว์แม้นข้าจักเกิดอีกคราแล้วไซร้ ข้าก็จะเดินไปตามชะตาลิขิตแห่งข้า"

1 - King Gwanggaeto the Great Ep 1-1

2 - King Gwanggaeto the Great Ep 1-2
3 - King Gwanggaeto the Great Ep 1-3
4 - King Gwanggaeto the Great Ep 2-1
5 - King Gwanggaeto the Great Ep 2-2
6 - King Gwanggaeto the Great Ep 2-3
7 - King Gwanggaeto the Great Ep 3-1
8 - King Gwanggaeto the Great Ep 3-2
9 - King Gwanggaeto the Great Ep 3-3 
10 - King Gwanggaeto the Great Ep 4-1
11 - King Gwanggaeto the Great Ep 4-2
12 - King Gwanggaeto the Great Ep 4-3
13 - King Gwanggaeto the Great Ep 5-1
14 - King Gwanggaeto the Great Ep 5-2
15 - King Gwanggaeto the Great Ep 5-3
16 - King Gwanggaeto the Great Ep 6-1
17 - King Gwanggaeto the Great Ep 6-2
18 - King Gwanggaeto the Great Ep 6-3
19 - King Gwanggaeto the Great Ep 7-1
20 - King Gwanggaeto the Great Ep 7-2
21 - King Gwanggaeto the Great Ep 7-3
22 - King Gwanggaeto the Great Ep 8-1
23 - King Gwanggaeto the Great Ep 8-2
24 - King Gwanggaeto the Great Ep 8-3 
25 - King Gwanggaeto the Great Ep 9-1
26 - King Gwanggaeto the Great Ep 9-2
27 - King Gwanggaeto the Great Ep 9-3
28 - King Gwanggaeto the Great Ep 10-1
29 - King Gwanggaeto the Great Ep 10-2
30 - King Gwanggaeto the Great Ep 10-3
31 - King Gwanggaeto the Great Ep 11-1
32 - King Gwanggaeto the Great Ep 11-2
33 - King Gwanggaeto the Great Ep 11-3
34 - King Gwanggaeto the Great Ep 12-1
35 - King Gwanggaeto the Great Ep 12-2
36 - King Gwanggaeto the Great Ep 12-3
37 - King Gwanggaeto the Great Ep 13-1
38 - King Gwanggaeto the Great Ep 13-2
39 - King Gwanggaeto the Great Ep 13-3 
40 - King Gwanggaeto the Great Ep 14-1
41 - King Gwanggaeto the Great Ep 14-2
42 - King Gwanggaeto the Great Ep 14-3
43 - King Gwanggaeto the Great Ep 15-1
44 - King Gwanggaeto the Great Ep 15-2
45 - King Gwanggaeto the Great Ep 15-3 
46 - King Gwanggaeto the Great Ep 16-1 
47 - King Gwanggaeto the Great Ep 16-2
48 - King Gwanggaeto the Great Ep 16-3
49 - King Gwanggaeto the Great Ep 17-1
50 - King Gwanggaeto the Great Ep 17-2
51 - King Gwanggaeto the Great Ep 17-3
52 - King Gwanggaeto the Great Ep 18-1
53 - King Gwanggaeto the Great Ep 18-2
54 - King Gwanggaeto the Great Ep 18-3
55 - King Gwanggaeto the Great Ep 19-1
56 - King Gwanggaeto the Great Ep 19-2
57 - King Gwanggaeto the Great Ep 19-3 
58 - King Gwanggaeto the Great Ep 20-1
59 - King Gwanggaeto the Great Ep 20-2
60 - King Gwanggaeto the Great Ep 20-3
61 - King Gwanggaeto the Great Ep 21-162 - King Gwanggaeto the Great Ep 21-2
63 - King Gwanggaeto the Great Ep 21-3
64 - King Gwanggaeto the Great Ep 22-1
65 - King Gwanggaeto the Great Ep 22-2
66 - King Gwanggaeto the Great Ep 22-3
67 - King Gwanggaeto the Great Ep 23-1
68 - King Gwanggaeto the Great Ep 23-2
69 - King Gwanggaeto the Great Ep 23-3
70 - King Gwanggaeto the Great Ep 24-1
71 - King Gwanggaeto the Great Ep 24-2
72 - King Gwanggaeto the Great Ep 24-3
73 - King Gwanggaeto the Great Ep 25-1
74 - King Gwanggaeto the Great Ep 25-2
75 - King Gwanggaeto the Great Ep 25-3
76 - King Gwanggaeto the Great Ep 26-1
77 - King Gwanggaeto the Great Ep 26-2
78 - King Gwanggaeto the Great Ep 26-3
79 - King Gwanggaeto the Great Ep 27-1
80 - King Gwanggaeto the Great Ep 27-2
81 - King Gwanggaeto the Great Ep 27-3
82 - King Gwanggaeto the Great Ep 28-1
83 - King Gwanggaeto the Great Ep 28-2
84 - King Gwanggaeto the Great Ep 28-3
85 - King Gwanggaeto the Great Ep 29-1
86 - King Gwanggaeto the Great Ep 29-2
87 - King Gwanggaeto the Great Ep 29-3
88 - King Gwanggaeto the Great Ep 30-1
89 - King Gwanggaeto the Great Ep 30-2
90 - King Gwanggaeto the Great Ep 30-3
91 - King Gwanggaeto the Great Ep 31-1
92 - King Gwanggaeto the Great Ep 31-2
93 - King Gwanggaeto the Great Ep 31-3
94 - King Gwanggaeto the Great Ep 32-1
95 - King Gwanggaeto the Great Ep 32-2
96 - King Gwanggaeto the Great Ep 32-3
97 - King Gwanggaeto the Great Ep 33-1
98 - King Gwanggaeto the Great Ep 33-2
99 - King Gwanggaeto the Great Ep 33-3
100 - King Gwanggaeto the Great Ep 34-1
101 - King Gwanggaeto the Great Ep 34-2
102 - King Gwanggaeto the Great Ep 34-3
103 - King Gwanggaeto the Great Ep 35-1
104 - King Gwanggaeto the Great Ep 35-2
105 - King Gwanggaeto the Great Ep 35-3
106 - King Gwanggaeto the Great Ep 36-1
107 - King Gwanggaeto the Great Ep 36-2
108 - King Gwanggaeto the Great Ep 36-3
109 - King Gwanggaeto the Great Ep 37-1
110 - King Gwanggaeto the Great Ep 37-2
111 - King Gwanggaeto the Great Ep 37-3
112 - King Gwanggaeto the Great Ep 38-1
113 - King Gwanggaeto the Great Ep 38-2
114 - King Gwanggaeto the Great Ep 38-3
115 - King Gwanggaeto the Great Ep 39-1
116 - King Gwanggaeto the Great Ep 39-2
117 - King Gwanggaeto the Great Ep 39-3
118 - King Gwanggaeto the Great Ep 40-1
119 - King Gwanggaeto the Great Ep 40-2
120 - King Gwanggaeto the Great Ep 40-3
121 - King Gwanggaeto the Great Ep 41-1
122 - King Gwanggaeto the Great Ep 41-2
123 - King Gwanggaeto the Great Ep 41-3
124 - King Gwanggaeto the Great Ep 42-1
125 - King Gwanggaeto the Great Ep 42-2
126 - King Gwanggaeto the Great Ep 42-3

127 - King Gwanggaeto the Great Ep 43-1
128 - King Gwanggaeto the Great Ep 43-2
129 - King Gwanggaeto the Great Ep 43-3
130 - King Gwanggaeto the Great Ep 44-1
131 - King Gwanggaeto the Great Ep 44-2
132 - King Gwanggaeto the Great Ep 44-3
133 - King Gwanggaeto the Great Ep 45-1
134 - King Gwanggaeto the Great Ep 45-2
135 - King Gwanggaeto the Great Ep 45-3
136 - King Gwanggaeto the Great Ep 46-1
137 - King Gwanggaeto the Great Ep 46-2
138 - King Gwanggaeto the Great Ep 46-3
139 - King Gwanggaeto the Great Ep 47-1
140 - King Gwanggaeto the Great Ep 47-2
141 - King Gwanggaeto the Great Ep 47-3
142 - King Gwanggaeto the Great Ep 48-1
143 - King Gwanggaeto the Great Ep 48-2
144 - King Gwanggaeto the Great Ep 48-3
145 - King Gwanggaeto the Great Ep 49-1
146 - King Gwanggaeto the Great Ep 49-2
147 - King Gwanggaeto the Great Ep 49-3
148 - King Gwanggaeto the Great Ep 50-1
149 - King Gwanggaeto the Great Ep 50-2
150 - King Gwanggaeto the Great Ep 50-3
151 - King Gwanggaeto the Great Ep 51-1
152 - King Gwanggaeto the Great Ep 51-2
153 - King Gwanggaeto the Great Ep 51-3
154 - King Gwanggaeto the Great Ep 52-1
155 - King Gwanggaeto the Great Ep 52-2
156 - King Gwanggaeto the Great Ep 52-3
157 - King Gwanggaeto the Great Ep 53-1
158 - King Gwanggaeto the Great Ep 53-2
159 - King Gwanggaeto the Great Ep 53-3
160 - King Gwanggaeto the Great Ep 54-1
161 - King Gwanggaeto the Great Ep 54-2
162 - King Gwanggaeto the Great Ep 54-3
163 - King Gwanggaeto the Great Ep 55-1
164 - King Gwanggaeto the Great Ep 55-2
165 - King Gwanggaeto the Great Ep 55-3
166 - King Gwanggaeto the Great Ep 56-1
167 - King Gwanggaeto the Great Ep 56-2
168 - King Gwanggaeto the Great Ep 56-3
169 - King Gwanggaeto the Great Ep 57-1
170 - King Gwanggaeto the Great Ep 57-2
171 - King Gwanggaeto the Great Ep 57-3
172 - King Gwanggaeto the Great Ep 58-1
173 - King Gwanggaeto the Great Ep 58-2
174 - King Gwanggaeto the Great Ep 58-3
175 - King Gwanggaeto the Great Ep 59-1
176 - King Gwanggaeto the Great Ep 59-2
177 - King Gwanggaeto the Great Ep 59-3
178 - King Gwanggaeto the Great Ep 60-1
179 - King Gwanggaeto the Great Ep 60-2
180 - King Gwanggaeto the Great Ep 60-3
181 - King Gwanggaeto the Great Ep 61-1
182 - King Gwanggaeto the Great Ep 61-2
183 - King Gwanggaeto the Great Ep 61-3
184 - King Gwanggaeto the Great Ep 62-1
185 - King Gwanggaeto the Great Ep 62-2
186 - King Gwanggaeto the Great Ep 62-3
187 - King Gwanggaeto the Great Ep 63-1
188 - King Gwanggaeto the Great Ep 63-2
189 - King Gwanggaeto the Great Ep 63-3
190 - King Gwanggaeto the Great Ep 64-1
191 - King Gwanggaeto the Great Ep 64-2


192 - King Gwanggaeto the Great Ep 64-3
211 - King Gwanggaeto the Great Ep 71-1
212 - King Gwanggaeto the Great Ep 71-2
213 - King Gwanggaeto the Great Ep 71-3
214 - King Gwanggaeto the Great Ep 72-1
215 - King Gwanggaeto the Great Ep 72-2
216 - King Gwanggaeto the Great Ep 72-3
223 - King Gwanggaeto the Great Ep 75-1
224 - King Gwanggaeto the Great Ep 75-2
225 - King Gwanggaeto the Great Ep 75-3
226 - King Gwanggaeto the Great Ep 76-1
227 - King Gwanggaeto the Great Ep 76-2
228 - King Gwanggaeto the Great Ep 76-3
229 - King Gwanggaeto the Great Ep 77-1
230 - King Gwanggaeto the Great Ep 77-2
231 - King Gwanggaeto the Great Ep 77-3
232 - King Gwanggaeto the Great Ep 78-1
233 - King Gwanggaeto the Great Ep 78-2
234 - King Gwanggaeto the Great Ep 78-3
235 - King Gwanggaeto the Great Ep 79-1
236 - King Gwanggaeto the Great Ep 79-2
237 - King Gwanggaeto the Great Ep 79-3
King Gwanggaeto the Great Ep 80-1
King Gwanggaeto the Great Ep 80-2
King Gwanggaeto the Great Ep 80-3
King Gwanggaeto the Great Ep 81-1
King Gwanggaeto the Great Ep 81-2
King Gwanggaeto the Great Ep 81-3
King Gwanggaeto the Great Ep 82-1
King Gwanggaeto the Great Ep 82-2
King Gwanggaeto the Great Ep 82-3
King Gwanggaeto the Great Ep 83-1
King Gwanggaeto the Great Ep 83-2
King Gwanggaeto the Great Ep 83-3
King Gwanggaeto the Great Ep 84-1
King Gwanggaeto the Great Ep 84-2
King Gwanggaeto the Great Ep 84-3


WhiteRabbitMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ